ประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดังนี้

▪️ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

▪️ รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meeting ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี