ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
✏️ “เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564”
🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ⏰ เวลา 08:30–16:30 น.
🌍 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex meeting)
📖 วิทยากรโดย :
อาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
📌📌
1) Link กำหนดการ: https://bit.ly/37B7C9a
2) Link แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ: https://forms.gle/TX437J2a38ZgtLYx8
3) Link ห้องอบรมออนไลน์: https://sru.webex.com/meet/siriprapa.jan
4) Link เอกสารประกอบการอบรม: https://bit.ly/3vWZ7yw