สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นำนักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในรายวิชาทักษะการสื่อสารและการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัล

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นำนักศึกษาออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในรายวิชาทักษะการสื่อสารและการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในงานพัฒนา ให้ชุมชนศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล เป็นสถานที่เรียนรู้ เรื่องราวของวิถีชีวิตคนริมบึง และทรัพยากรบึงขุนทะเล พื้นที่เรียนรู้เปรียบเสมือนห้องเรียนชุมชน สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านฯ ทำหน้าที่เป็นครูคอยถ่ายทอดเรื่องราวและองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันไปสู่การยกระดับการทำงานพัฒนา ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน มส.ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล วัดท่าอู่ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการสร้างพื้นที่เรียนรู้ ไว้ให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้และเยี่ยมชม