ฝ่ายบริการวิชาการ จัดโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา พื้นที่บ้านห้วยเสียด

ด้วยฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพตามศาสตร์พระราชา พื้นที่บ้านห้วยเสียด ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ เพื่อจะพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์ และพัฒนาองค์ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาให้กับนักศึกษา บุคลากร ชุมชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ในการพึ่งตนเองด้วยการจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม