เยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกันทางด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเยี่ยมชมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกันทางด้านการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุยโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ