คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการสำนักงาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการสำนักงานตลอดจนทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

#OneHusoTeamwork