คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการสำนักงานตลอดจนร่วมหารือในการทำ MOU ร่วมกัน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการสำนักงานตลอดจนร่วมหารือในการทำ MOU ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

#OneHusoTeamwork