ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ห้อง HUSO SM2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ดังนี้

1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธาน

2. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ กรรมการ

3. ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ กรรมการและเลขานุการ

🏫💻🌎โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม google Meet

#One HUSO Teamwork

ใส่ความเห็น