ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

📍 ณ ห้อง HUSO SM1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ดังนี้

1. ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง ประธาน

2. ผศ.ดร.ราตรี แจ่มนิยม กรรมการ

3. อาจารย์สมมาส เส้งสุย กรรมการและเลขานุการ

🏫💻🌎โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม google Meet

#One HUSO Teamwork

ใส่ความเห็น