คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้การนำทีมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ (KM)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้การนำทีมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565” ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ ดิ เอลลิเมนท์ กระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร” ต่อด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา และในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOCs” วิทยากรโดย คุณจิระ ชนรักสุขวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในช่วงเช้า เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการอย่างไรให้ได้ทุน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขำเพชร และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อนำไปสู่การยกระดับการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะจากอาจารย์ภายในคณะ#One HUSO Teamwork

ใส่ความเห็น