สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ MOU

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จัดประชุมหารือการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ MOUระหว่างสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานีโดยมีผู้บริหาร นำโดย ดร.วิทวัส ขุนหนู รองคณบดีฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณบดีฯ และอาจารย์การจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณสิริพงษ์ ธิดาราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี และ คุณสุพจน์ แน่นแผ่น ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี#OneHusoTeamwork