พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ทองทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ งานวิจัยวัฒนธรรมสายน้ำการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของหลักสูตร 2 ปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น#OneHusoTeamwork