ผศ. ธาตรี คำแหง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ปักหมุดฐานบริการวิชาการ หมู่บ้านห้วยเสียด พื้นที่รับผิดชอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ. ธาตรี คำแหง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ปักหมุดฐานบริการวิชาการ หมู่บ้านห้วยเสียด พื้นที่รับผิดชอบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการการสร้างองค์ความรู้ชุมชนบ้านห้วยเสียดสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งนี้ ได้มอบสื่อความรู้ฐานเรียนรู้ปลาและภูมิปัญญาผักพื้นบ้าน แก่ นายวรพจน์ บัวจันทร์ ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยเสียด และยังมีนโยบายในการพื้นที่เป็น social lab บูรณาการการเรียนการสอนของสาขาต่าง ๆ ของคณะ ฯ ด้านภาษาต่างประเทศ การพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม การสร้างสังคมเป็นสุขตามหลักรัฐศาสตร์ ดนตรี จิตกรรม และการสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสิทธิชัย ชีวะโรรส ประธานหลักสตรภาษาอังกฤษ ผู้รับผิดชอบโครงการได้บรรยายสรุปเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และจะได้ต่อยอดในการจัดทำโครงการใน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนต่อไป.

ข่าว อาจารย์ ธิติ พานวัน