ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสร้างพื้นที่เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทรัพยากร วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ของบึงขุนทะเล

ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล ร่วมสร้างพื้นที่เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องทรัพยากร วิถีชีวิต และภูมิปัญญา ของบึงขุนทะเล มีปราชญ์ชุมชนเป็นครูผู้ให้ความรู้ เป็นการพัฒนาที่เริ่มจากจุดเล็กๆ ไปสู่การสานต่อการทำงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมรับอรุณ ชมนก ณ ศาลาเรียนรู้กลุ่มประมงพื้นบ้านบึงขุนทะเล “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” ประจำปี พ.ศ.2565 รุ่นที่2วันที่ 21-23 กรกฎาคม2565