คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565เวลา 12.30 – 16.00 น.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เข้ารับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ประธาน
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไวว่อง กรรมการ
  4. .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการ
  5. อาจารย์ ดร.เพชร รองพล กรรมการ
  6. อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล กรรมการ
  7. อาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการ
    โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom meeting

One HUSO Teamwork