สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง HUSO SM 3 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของสาขาวิชา นำไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายสู่การเป็นนักจัดการทางวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และสร้างแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
#OneHUSOTeamwork