กิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ณ ลานระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ณ ลานระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ และอาคารหอสมุดกลางและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
#One HUSO Teamwork