“ เช็คอินกินกาแฟ แชร์เรื่องเหล้า ในประเด็น งานงดเหล้า-งานชุมชน กับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ “

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในรายการ “เช็คอินกินกาแฟ แชร์เรื่องเหล้า “ ผ่าน facebook Live ในเพจ เช็คอินกินกาแฟ แชร์เรื่องเหล้า ในประเด็น “งานงดเหล้า-งานชุมชน กับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี คุณองอาจ พรหมมงคล และคุณจักราวุธ ธุวรัฐคีรี เครือข่ายจากผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน เครือข่ายชุมชน และทีมผู้จัดจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. โดย คุณธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เพื่อสร้างงานวิชาการและพื้นที่เรียนรู้ให้กับนักศึกษาและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการเรียนรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง

11