คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการประชุมหารือแนวทางการนำผลการวิจัย “กลยุทธ์การจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ใน บริบทพหุวัฒนธรรมภาคใต้”

4 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมการประชุมหารือแนวทางการนำผลการวิจัย “กลยุทธ์การจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ใน บริบทพหุวัฒนธรรมภาคใต้” เพื่อนำไปขับเคลื่นอสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบ โดยมีนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการประชุม และมีทีมอาจารย์ เครือข่ายพี่น้องชาวเลอันดามัน ภาครัฐ และท้องถิ่น เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิชาการภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10