ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมที่ปรึกษาวิศวกรสังคมห้องเรียนประจำตำบล

วันที่10 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมที่ปรึกษาวิศวกรสังคมห้องเรียนประจำตำบลในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งแนวทางในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว#ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน#OneHUSOTeamwork