สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียน กำหนดจัดขึ้นระหว่างระหว่างวันที่ 15 และ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง HS409 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์​ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุ​ษ​ยศาสตร์และ​สังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณาราศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการเรียนในปีต่อไปและในชีวิตประจำวัน