ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปกป้องเด็กและเยาวชนในการลดอุบัติเหตุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

12 สิงหาคม 2565 ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน มส. นำอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการรณรงค์ปกป้องเด็กและเยาวชนในการลดอุบัติเหตุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายเยาวชนภาคใต้ตอนบน ชุมชน วัด โรงเรียน และท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมวาดรูป สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ทาสีกำแพง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน และเป็นการบริการวิชาการให้ชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ ในสถานศึกษา #เรียนรู้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน#OneHUSOTeamwork