ขอเชิญร่วม กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น “งานไหว้ครูโนรา” สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

————————————–

ขอเชิญร่วม >>> กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น “งานไหว้ครูโนรา” สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

👉 ภายใต้โครงการฝึกอบรมศิลปะการแสดงปักษ์ใต้ อันมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโนราให้คงอยู่ และเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนใน 2 รายวิชา คือ วิชา HCM0213 ศิลปะการแสดงปักษ์ใต้ กับรายวิชา HCM0104 ระบบความเชื่อกับสังคมไทย

👉 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เป็นสาขาวิชาที่มีเป้าหมายอบรมสั่งสอนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมหลากหลายมิติ อีกทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้เหล่านั้นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าคืนสู่สังคม

👉 ศิลปะการแสดงโนรานับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สาขาวิชาได้อบรมถ่ายทอดสู่นักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะศิลปะการแสดงชนิดนี้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะได้ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ไว้ภายในอย่างกลมกลืน ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะนำมาเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน

👉 เชิญพบกับ 👈

🟣 พิธีกรรมเซ่นไหว้ครูหมอโนรา
🔵 การแสดงโนรา และพราน

📌 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี