นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดโครงการสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ทรัพยากรท้องถิ่น : แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดโครงการสัมมนาการจัดการทางวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ทรัพยากรท้องถิ่น : แนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
ในการนี้ ผศ.ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิขาการจัดการทางวัฒนธรรม และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
.
โดยมีวิทยากรรับเชิญ 2 ท่าน ได้เเก่
✨ คุณพิชัย มณีลาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
✨ คุณกิตติศักดิ์ นาคกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านห้วยทราย ตําบลทรัพย์ทวี อำาเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี