คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) และภาคีเครือข่ายฯ

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) และภาคีเครือข่ายฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย คุณจักรา วรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวทักทายต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

🎊 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์พงศ์เทพ แก้วเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน ดร.เพ็ญนภา สวนทอง อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ในพัฒนาเด็กเล็ก การวาดภาพสื่อการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน และการขับขี่ปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งนี้ด้วย#One HUSO Teamwork