สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะนักศึกษาพัฒนาชุมชนสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 จิตอาสาเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการทำงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 กันยายน 2565 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะนักศึกษาพัฒนาชุมชนสู่ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 จิตอาสาเรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการทำงานพัฒนาชุมชน ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาวิทยากรบรรยายโดย นางสาวบุญเรือง ปลอดภัย ดร.วงษ์สิริ เรืองศรี และ ร.อ.ชัยณรงค์ สุปันตีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานเพื่อชุมชนและสร้างจิตอาสาในตนเองตามศาสตร์พระราชา