คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมคาสตร์ กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี

วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมคาสตร์ กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง ตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โดย นายชาญวิทย์ เกิดขุมทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี ทั้ง2ฝ่าย ตกลงทำบันทึกร่วมกันเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม