คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 ในรูปแบบปกติและออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google meet

🗓 วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2565

⏰ เวลา 09.00 น.

📍 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี#One HUSO Teamwork