คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ ห้องครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ท่าน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่” Public Administration and Area-based Development in New Normal Era ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่า มรส. กล่าวรายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมในการประชุมประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 ในครั้งนี้ด้วย