มนส.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต 17-19 ต.ค. 2565 โรงแรมบลูโซเทล สมาร์ท กระบี่โดยมีตัวแทนสาขาวิชาที่เข้าร่วมจำนวน 7 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ภาษาจีน สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชนและได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่มของคณะมนุษยศาสตร์ฯ