กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง

#ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล โดยมี นักศึกษาภาค กศ.บท. (เสาร์-อาทิตย์) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ในรายวิชาจิตอาสาในงานพัฒนาชุมชน มี อ.ธิติ พานวัน เป็นอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ #กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล เพื่อเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง และมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงในบึงขุนทะเล เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นถิ่น#แปลงนาทดลองปลอดสารเคมีริมบึงขุนทะเล#กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล#ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน#คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส.