ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่3

วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่จะเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี