คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

1. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ

2. รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว

3. รศ.ศศิธร วรรณพงษ์

4. อาจารย์ศุภชัย ดำคำซึ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมในการประเมิน และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการณ ห้อง HUSO SM 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์