ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. ประชุมเครือข่ายความร่วมมือ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนในเครือ ณ ห้อง HUSO SM 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี