โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัวโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กิจกรรมที่ 1 การอบรมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้แก่ ครู และนักเรียน จำนวน 75 คน โดยวิทยากร อาจารย์สิทธิชัย ชีวะโรรส และ Dean Anthony Richardson #onehusoteamwork