คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ วันที่ 7 มกราคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ธณิศา สุขขารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา)โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านไร่หลวง) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนดิษฐ์ และโรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด), โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด), โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ), โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน), โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและสื่อสารได้ถูกต้อง และให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ อีกทั้งให้นักเรียนสามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้ความร่วมมือในการจัดการอบรมโดยศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์