คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ ห้อง Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.มาดล จรูญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท.) ประจำปี 2565โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ รับทราบข้อมูลในระบบการจัดการศึกษา สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ทราบขั้นตอน วิธีการติดต่อประสานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการปรับตัวของนักศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขในมหาวิทยาลัย