คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฝ่ายแผนงาน วิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็นประธานหลักสูตร กรรมการประจำหลักสูตร ผู้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และผู้ช่วยหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ หาแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและระดับคณะให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด