ประชุมหารือและวางแผนจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการและการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม ประชุมหารือและวางแผนจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการและการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่อาจารย์และนักเรีย