สัมนาการจัดการความรู้ด้านวิศวกรสังคมกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างทักษะของการเป็นผู้นำที่ดี

โครงการสัมนาการจัดการความรู้ด้านวิศวกรสังคมกับสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เปิดพิธีโครงการสัมนาโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง พร้อมด้วยท่านวิทยากร อาจารย์,เจ้าหน้าที่และผู้นำศึกษา จัดทำโครงการขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะของการเป็นผู้นำที่ดี โดยมีอาจารย์ ดร.กฤษณะ ทองแก้ว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นำหลักการทำงานของวิศวกรสังคมมาประยุกต์และปรับใช้ให้สามารถเป็น นักคิด นักประสาน นวัตกร และนักสื่อสาร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการขยะบริเวณพื้นที่ของทะเล โดย ผศ.ดร. ชมพูนุช ชัยรัตนะ และ ผศ. ณัฐพล เมฆแดง เป็นท่านวิทยากรบรรยายเนื้อหา ความรู้ ในเรื่องของประเภทของขยะ การแยกประเภท สิ่งที่ทำให้เกิดขนาดและปริมาณของขยะ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม