​ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาจังหวัดแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะ​ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาจังหวัดแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต “โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ ห้อง HUSO SM 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี