คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการในระดับพื้นที่ร่วมกัน

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ณ ห้องประชุม HUSO SM 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ธาตรี​ คำแหง​ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการบูรณาการขับเคลื่อนงานของทั้งสองหน่วยงานที่ผ่านมา จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ เพื่อที่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ทั้งสองหน่วยงานขับเคลื่อนงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในส่วนของการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการในระดับพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาสังคมต่อหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ และชุมชน รวมถึงพัฒนาคนให้มีศักยภาพเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันพัฒนาสังคมต่อไป