มนส.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ศิษย์เก่าระดับสาขาวิชา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ศิษย์เก่าระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมอบโล่และให้โอวาทแก่ศิษย์เก่า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีรายชื่อศิษย์เก่า ดังนี้

1. สิบตำรวจโทหญิง พันธ์นิดา พันธ์จันทร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

2. นางสาวเกวดี แก้วเพ็ชร สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

3. นายอนันตชัย ราชรักษ์ สาขาวิชาดนตรีสากล

4. นายอภินันท์ ชำนาญราช สาขาวิชาจิตรกรรม

5. นายเอกพงศ์ เคว็จดำ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

6. นางสาวสุภาวรรณ ทิพย์รักษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7. นายชาตรี สกุลเพ็ชร สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

8. นายคุณานนท์ รัตนบุรี สาขาวิชาภาษาจีน

9. นางสาวลักขณา ทองสุข สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

10. นางเตือนจิตร วงศ์สวัสดิ์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

11. นางสาวกิตติยา ดำซะอม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ