สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ รายวิชา HPS0108 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ รายวิชา HPS0108 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง หัวข้อ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : บทบาทและความท้าทายการเมืองการปกครองของไทย วิทยากรบรรยายพิเศษ โดย นายอำนวย กลั่นสุวรรณ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวให้โอวาสแก่นักศึกษา ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์