สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดเสวนาการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่ 1 เสวนาการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเสวนาการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ กิจกรรมที่ 1 เสวนาการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยกล่าวต้อนรับวิทยากร อาจารย์บุณยนุช ดิษกุล และอาจารย์ ดร.อาวุธ รื่นภาคพจน์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
⏰เวลา ๐๙.0๐ – ๑๑.๔๕ น.
📌 หัวข้อ เสวนาการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ โดยวิทยากร อาจารย์บุณยนุช ดิษกุล และอาจารย์ ดร.อาวุธ รื่นภาคพจน์
⏰เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
หัวข้อ เสวนา :รู้เท่าทันสื่อ
📌 ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ฝึกการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อดีและข้อเสียการใช้สื่อใกล้ตัว โดยการสร้างแผนที่ความคิด (Mind mapping)
📌ภัยใกล้ตัว” การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัยและถูกกาลเทศะ เพื่อตระหนักถึงภัยที่แฝงมากับโทรศัพท์มือถือ