โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพพลเมืองจิตอาสาและเครือข่ายทางสังคม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร๋และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพพลเมืองจิตอาสาและเครือข่ายทางสังคม กิจกรรมที่ 2 เสวนากระบวนทัศน์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ พัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาด้านความเป็นพลเมืองและจิตอาสา พร้อมทั้งได้เรียนรู้การทำกิจกรรมกับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางสังคม

เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ

“มโนทัศน์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วิทยากรโดย

1. นายสุรพล สงฆ์รักษ์ ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

2. นางสาวปรีดี ปานเมือง คณะกรรมการสตรีสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

3. นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล สภาประชาชนภาคใต้

อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา สวนทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ