โครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี 2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านเมืองสุจริต จัดโครงการส่งเสริมและปลูกฝังแนวคิดบ้านเมืองสุจริตไปสู่เยาวชน ประจำปี 2566 พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ประเทศรุ่งเรือง เมื่อบ้านเมืองสุจริต” โดย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี