โครงการสัมมนา เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของภาครัฐและภาคเอกชน

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนา เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของภาครัฐและภาคเอกชน รายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ดร.บดินทร์ บัวรอด เป็นอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษา ชั้น ปีที่ 1 2 3 เป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 250 คน

วิทยากร โดย สจ.ตวงทอง ประดิษฐพร ( เศวตเวช) ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรี ปฏิพัทธ์ เพชรศรี นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ณ ห้อง ประชุมราชพฤกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี