กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมส่องนกยามเช้าบริเวณบึงขุนทะเล และเรียนรู้วิถีชุมชนบึงขุน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันดำนาปลูกข้าว

กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเลร่วมกับศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ร่วมกันจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรส. เยาวชนในชุมชน ผู้นำชุมชน สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านฯ ร่วมกิจกรรมส่องนกยามเช้าบริเวณบึงขุนทะเล และเรียนรู้วิถีชุมชนบึงขุน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันดำนาปลูกข้าว บริเวณพื้นที่เรียนรู้การพึ่งตนเองและสร้างความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา ศูนย์การเรียนรู้บึงขุนทะเล เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ปลอดภัย ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับพื้นที่เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

#กลุ่มประมงพื้นบ้านฯบึงขุนทะเล#ศูนย์บริการวิชาการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรส.