คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ความร่วมมือการจัดการขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ศาลาการเรียนรู้บึงขุนทะเล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ความร่วมมือการจัดการขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ : สถานีที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Station)ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United nations Development Programme)มีบริษัท ไบร์ท แมเนจม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ และได้บันทึกตกลงความร่วมมือกับเทศบาลขุนทะเล ในการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลขุนทะเลประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายสังคมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย Mr.Renaud Meyer Resident Representative United Nations Development Programme (ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย)กล่าวต้อนรับ โดย นายทัพชนะ มะลิเผือก นายกเทศมนตรีตำบลขุนทะเล

#OneHUSOTeamwork

🪩https://human.sru.ac.th

💻Facebook : @HuSoSRU

📱Tel : 077-913363